آغاز به کار سامانه اختصاصی سازمان فروش

آغاز به کار سامانه اختصاصی سازمان فروش

به منظور ایجاد دسترسی یکپارچه به گزارشات مورد نیاز سازمان فروش اعم گزارشات بوردرو، کارمزد، الحاقه، اطلاعات مربوط به بیمه شدگان و همچنین دسترسی به گزارشات مدیریتی برای مدیران سازمان فروش این سامانه از تاریخ 1399/05/01در اختیار نمایندگان و مدیران محترم سازمان فروش قرار گرفته است.